Cabana de Bergantiños

Sede electrónica do concello de Cabana de Bergantiños

imagen 20:00:17 Mércores 12 de decembro 2018 Actualizar data e hora
  • Inicio
  • Portal de Transparencia

Portal de Transparencia

A transparencia ademais de dotar á cidadanía dun sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a actividade das administracións públicas e os seus entes dependentes, facilita a participación cotiá dos cidadáns nas cuestións de interese xeral, alicerce básico do noso bloque de constitucionalidade, artigos 9.2 e 23.1 da Constitución Española, e de normas internacionais de obrigada referencia neste ámbito como a Declaración Universal de Dereitos Humanos, artigo 21.1, o pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos, artigo 25.a ou a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea.

A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ten un triplo alcance: incrementa e reforza a transparencia na actividade pública–, recoñece e garante o acceso á información –regulado como un dereito de amplo ámbito subxectivo e obxectivo– e establece as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias xurídicas derivadas do seu incumprimento –o que se converte nunha esixencia de responsabilidade para todos os que desenvolven actividades de relevancia pública–. Nestas tres vertentes, a Lei supón un importante avance na materia e establece uns estándares homologables aos do resto de democracias consolidadas.

Información Institucional Organizativa e de Planificación

 

Información de Relevancia Xurídica

 

Información Económica, Orzamentaria e Estatística

 

Convenios

 
 
 
 
 
 

Recoñecementos de Compatibilidade

 

Declaración de Bens e Actividades dos Representantes Públicos

 
 

Relación de Bens Inmobles da Entidade

 

Enlaces Relacionados