Sede electrónica Concello de Cabana de Bergantiños

22:53:30 Martes 3 de outubro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida

O procedemento “solicitude de tarxetas de accesibilidade” ten por obxecto a expedición das tarxetas de estacionamento de vehículos e das tarxetas de persoas usuarias.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de tarxeta estacionamento e tarxeta de persoa usuaria.
  A persoa interesada ou representante legal, no seu caso, deberá presentar a seguinte documentación:
  • Modelo de instancia segundo o anexo I, no caso de solicitar a tarxeta de estacionamento.
  • Modelo de instancia segundo o anexo II, no caso de solicitar a tarxeta de persoa usuaria.
  • DNI, tarxeta de residencia ou calquera outro documento acreditativo da identidade da persoa solicitante.
  • No caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade:
   • Libro de familia.
   • Sentencia de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso.
   • Resolución xudicial ou administrativa que acredite a condición de ser titor/a, acolledor/a do menor, de ser o caso e documento acreditativo da persoa que ostente a condición de titora ou acolledora.
   • Sentenza xudicial acreditativa da patria potestade prorrogada ou incapacidade xudicial e documento acreditativo da persoa que ostente a condición de titora.
  • Unha fotografía tamaño carné.
  • Certificado de discapacidade ou informe do Equipo de Valoración e Orientación (EVO).
 • Solicitude da tarxeta de estacionamento provisional para persoas con mobilidade reducida. A persoa interesada ou representante legal, no seu caso, deberá presentar a seguinte documentación:
  • Modelo de instancia segundo anexo III.
  • Certificado médico facultativo dos servizos públicos de saúde, validado pola inspección dos servizos sanitarios en lugar do certificado de discapacidade.
  • DNI, tarxeta de residencia ou calquera outro documento acreditativo da identidade da persoa solicitante.
  • No caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade:
   • Libro de familia
   • Sentencia de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso.
   • Resolución xudicial ou administrativa que acredite a condición de ser titor/a, acolledor/a do menor, de ser o caso e documento acreditativo da persoa que ostente a condición de titora ou acolledora.
   • Sentenza xudicial acreditativa da patria potestade prorrogada ou incapacidade xudicial e documento acreditativo da persoa que ostente a condición de titora.
  • Unha fotografía tamaño carné.
 • Solicitude da tarxeta de estacionamento de vehículos para persoas físicas ou xurídicas para o transporte de persoas con mobilidade reducida.
  A persoa interesada ou representante legal, no seu caso, deberá presentar a seguinte documentación:
  • Modelo de instancias segundo o anexo IV.
  • Documentación do vehículo habilitado para transportar as persoas con graves problemas de mobilidade, dado que, a tarxeta deberá incluír a matrícula ou matrículas dos citados vehículos.
  • Escritura de constitución da sociedade ou estatutos.
  • Certificado de residencial fiscal da persoa física ou xurídica solicitante.
  • Documentación acreditativa da identidade da persoa que actúa como representante legal.

Nome: Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida.

Unidade tramitadora:
Servizos Sociais.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de resolución:
3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.